Poskytování informací na základě zák.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Dnem 1. ledna 2000 nabyl účinnosti zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Na základě ustan. § 5 odst. 1 tohoto zákona a vyhlášky č. 442/2006 Sb. zveřejňuje městys Katovice tyto informace:

Oficiální název: Městys Katovice

Důvod a způsob založení: Městys Katovice, se sídlem Husovo náměstí 5, 387 11 Katovice, vzniklo jako právnická osoba – veřejnoprávní korporace na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (tento zákon byl nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích) ve znění pozdějších předpisů a podle tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem pod vlastní majetkovou odpovědností. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech (zákon č. 128/200 Sb., § 2 odst. 2).

Organizační struktura:

Podrobné kontakty včetně telefonního čísla a e-mailových adres najdete v sekci kontakty.

Seznam zřizovaných a řízených organizací:

Základní škola a Mateřská škola Katovice, okres Strakonice, Školní 284, 387 11 Katovice
příspěvková organizace s právní subjektivitou
IČ : 75001268, Redizo : 650020511
ředitel : Mgr. Pavel Kohout

Služby Katovice s.r.o., Husovo náměstí 5, 387 11 Katovice
IČ 260 22 796, DIČ CZ26022796
Jednatel Bc. Jindřich Zdráhal

Kontaktní spojení:

Úřad městyse Katovice, Husovo náměstí 5, 387 11 Katovice
Úřední hodiny v úřední dny: pondělí, úterý, čtvrtek: 8-11, 12-16
Úřední hodiny v úřední dny: středa: 8-11, 12.00-17, pátek: 8-11, 12.00-14
Telefonní a e-mailový seznam všech pracovníků
Číslo faxu: 383 399 161
ID datové schránky: rd5b5m7
Webové stránky: www. katovice.cz
Informace o provozu elektronické podatelny

Případné platby poukazujte na účet:

platby obyvatelstvo bytové hospodářství: 151844817/0300
platby obyvatelstvo vše ostatní: 123057322/0300

IČ: 002 51 305
DIČ: CZ00251305 – jsme plátci DPH

Žádosti o informace:

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně a to i prostřednictvím sítě nebo služby el. komunikací. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně. Písemná žádost je podána dnem, kdy ji obdržel městys Katovice. Písemnou žádost lze podat v podatelně úřadu městyse v 1. poschodí budovy úřadu. Ze žádosti musí být patrné, kterému subjektu je určena, že se žadatel domáhá infomace dle tohoto zákona. Fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště (popř. adresu pro doručování). Právnická osoba uvede název, IČO, adresu sídla, popř. adresu pro doručování. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádostí ve smyslu zákona. Pro žádost o poskytnutí informace neexistuje žádný specielní formulář.

Městys Katovice posoudí obsah písemné žádosti a poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od přijetí písemné žádosti nebo od jejího upřesnění a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích. Ze závažných důvodů může být lhůta pro poskytnutí informace prodloužena, nejvýše však o 10 dnů. O tomto musí být žadatel informován.

V případě, že je písemná žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání písemné žádosti, aby ji upřesnil. Neupřesní-li žadatel písemnou žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti. V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti městyse, žádost se odloží a tuto skutečnost sdělí městys do tří dnů žadateli.

Občané se mohou ve věci podávání informací obrátit na starostu a jeho zástupce. Tito mu v souladu se zákonem poskytnou informaci nebo poradí postup, jak žádanou informaci získat.

Příjem žádostí a dalších podání:

Žádosti, návrhy, podněty či jiná podání lze podat v podatelně úřadu městyse. Všechna podání jsou opatřena číslem jednacím, datem doručení, jsou zapsána do knihy došlé pošty a přidělena příslušnému zaměstnanci, jehož předmětu činnosti se týkají, event. Starostovi nebo jeho zástupci.

Opravné prostředky:

opravné prostředky proti rozhodnutí úřadu městyse se podávají prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v příslušném zákoně, odvolání se podává v podatelně úřadu městyse.

Opravným prostředkem proti opatření zastupitelstva nebo starosty v otázkách samostatné působnosti je návrh na jeho pozastavení a podává se Krajský úřad pro Jihočeský kraj.

Pokud došlo rozhodnutím městyse ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s ustan. § 247 občanského soudního řádu žalobu k příslušnému soudu, event. za podmínek stanovených zákonem ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

Formuláře:

 • Seznam formulářů dostupných dálkovým způsobem
 • Veškeré formuláře je rovněž možné si vyzvednout osobně na úřadu městyse v úředních hodinách.

Používané a vydané předpisy:

Nejdůležitější předpisy, podle kterých JEDNOTKA postupuje a jedná:

 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zákon č. 172/1990 Sb. o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí
 • zákon č. 500/2004 Sb. o správním řízení
 • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • zákon č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí
 • zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů
 • zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech
 • zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
 • zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník
 • zákon č. 268/1949 Sb. o matrikách
 • zákon č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí
 • zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
 • zákon č. 138/1973 Sb. o vodách
 • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
 • zákon č. 368/1992 SB. o správních poplatcích
 • zákon č. 570/1991 Sb. o živnostenských úřadech
 • zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví
 • zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech
 • zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
 • zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích

Tyto a další obecně závazné právní předpisy, které jsou publikovány ve Sbírce zákonů, jsou k nahlédnutí na úřadu městyse. S texty předpisů se můžete seznámit na Portálu veřejné správy.

Seznam a znění vydaných právních předpisů

Sazebník úhrad za poskytování informací:

Městys je oprávněn žádat v souvislosti s poskytováním informací úhradu ve výši nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací, může rovněž podmínit vydání informací zaplacením úhrady nebo zálohy.

Sazebník:

 • každá započatá hodina práce 150,- Kč
 • kopie A 4 jednostranná 2,- Kčkopie A 4 oboustranná 3,50 Kč
 • kopie A 3 jednostranná 4,- Kč
 • kopie A 3 oboustranná 7,50 Kč
 • výtisk z tiskárny počítače 1 stránka 2,50 Kč
 • poštovné dle sazebníku poštovného (požadované doklady se zasílají s modrou doručenkou)
 • Sazebník byl schválen starostou dne 7. 1. 2011 od účetního období 2011.
 • Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad nebyla vydána.

Licenční smlouvy:

Výhradní licence nebyly poskytnuty.

Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.:

Powered by OpenSys