Objednatel: Městys Katovice
zastoupený starostou RNDr. Karlem Karasem, CSc.
Husovo nám. 5, 387 11 Katovice
IČ 00251305

Pořizovatel: Odbor rozvoje
Městský úřad Strakonice
Ing. Helena Ondrášková

Zpracovatel: Ing.arch. Stanislav Kovář - ÚP STUDIO
autor. architekt ČKA 00121
Jeremiášova 14, 370 01 České Budějovice
č.zakázky: 13-08
červenec 2013

Zastupitelstvo městyse Katovice, příslušné podle § 6 odst.5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a předpisů, za použití ustanovení § 43 odst.4 stavebního zákona, § 171 zákona č.500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších změn a předpisů, § 13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.

Vydává

ÚZEMNÍ PLÁN KATOVICE

formou opatření obecné povahy,
v souladu s § 84 odst. 2, písm. a) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

Nabytím účinnosti tohoto územního plánu pozbývá platnosti předchozí územně plánovací dokumentace – územní plán městyse Katovice.

Jednotlivé součásti plánu ke stažení:

Územní plán se všemi součástmi a náležitostmi, i případné změny územního plánu a územní studie jsou k nahlédnutí na úřadě městyse v Katovicích, Husovo náměstí 5, Katovice, u místostarosty.

 

Powered by OpenSys