Název organizace městys Katovice, se sídlem Husovo náměstí 5, 387 11 Katovice, IČ: 00251305, je správcem osobních údajů, které nám Vy, jako subjekt údajů poskytnete. Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vždy postupujeme v souladu s právními předpisy. Shromažďujeme a zpracováváme pouze ty kategorie Vašich osobních údajů popsané v bodě 2, které nezbytně potřebujeme pro naplnění účelu popsaného v bodě 1. V případě dotazů souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obracet přímo na pověřence pro ochranu osobních údajů – CONSULEX s.r.o., JUDr. Jindřich Kotrch, tel.: 606 703 203

 1. Proč údaje potřebujeme

Vaše osobní údaje shromažďujeme za účelem plnění úkolů, které nám ukládají právní předpisy.

Oznamujeme Vám, že z uvedených důvodů zpracováváme i Vaše osobní údaje za účelem:

 1. vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí na pracovišti a přijímání opatření k předcházení rizikům a vytváření bezpečných pracovních podmínek pro zaměstnance

 2. Předložení výkazu zdravotním pojišťovnám testovaných zaměstnanců k proplacení příspěvku na antigenní testy.

Bez osobních údajů poskytnutých pro zmíněný účel nemůžeme splnit právní povinnosti, které nám ukládá opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 5. 3. 2021, č. j.: MZDR 9364/2021-1/MIN/KAN.

 1. Jaké údaje potřebujeme

Pro uvedený účel od Vás potřebujeme následující kategorie osobních údajů:

 • Jméno a příjmení

 • Rodné číslo (číslo pojištěnce)

 • Výsledek testu – negativní/pozitivní

 • Datum a čas provedení testu

 • Absence a přítomnost zaměstnance u jednotlivých testů

 • Splnění výjimky z povinnosti absolvovat test

Pokud tak stanoví právní předpisy, můžeme doplnit Vaše osobní údaje z veřejně dostupných rejstříků, seznamů, evidencí nebo od třetích osob.

 1. Jak s údaji pracujeme

Osobní údaje jsou u nás důsledně chráněny. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavený bezpečnostní mechanismus zahrnující technická, organizační a personální opatření.

Vaše osobní údaje poskytnuté k účelu v bodě č. 1 jsou zpracovávány zaměstnanci organizace zajišťujícími personální agendu.

Vzdálené zpracování a ukládání dat se neuskutečňuje. Všechny osobní údaje se zpracovávají v České republice, Vaše osobní údaje nepředáváme ani do třetí země ani žádné mezinárodní organizaci.

Vaše zpracované osobní údaje předáváme jen těm příjemcům, u nichž to výslovně vyžaduje příslušný zákon. Jedná se o následující příjemce:

 • Zdravotní pojišťovny za účelem prokázání oprávnění Správce k získání příspěvku z fondu prevence na proplácení testů

Kromě uvedených příjemců mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právními předpisy rovněž orgány veřejné moci. Žádné další třetí strany k Vašim osobním údajům nemají přístup.

 1. Jak dlouho údaje držíme

Podle právních požadavků jsme povinni uchovávat dokumenty po dobu stanovenou pro jednotlivé typy zpracování osobních údajů právními předpisy nebo po dobu nezbytně nutnou. Po uplynutí této doby budou dokumenty obsahující Vaše osobní údaje na všech nosičích nevratně zničeny.

Zpracování k účelu testování na COVID – 19 budou Správcem uchovávány nejdéle po dobu, po kterou mohou zdravotní pojišťovny provést kontrolu za účelem prověřování oprávnění Správce k získání příspěvku z fondu prevence na proplácení testů. Další osobní údaje vztahující se k testování či samotestování zaměstnanců na onemocnění COVID-19 budeme držet minimálně do konce účinnosti mimořádného opatření státních orgánů nařizujících testování.

 1. Jaká jsou Vaše práva

Každý, jehož osobní údaje zpracováváme, může požadovat informaci o zpracovávání svých osobních údajů a přístup k nim. V případě opakovaného požadavku na informace a výpis zpracovávaných údajů máme právo požadovat přiměřenou úhradu nákladů.

Pokud zjistíte, nebo se domníváte, že se zpracování osobních údajů provádí v rozporu s právními předpisy, nebo že jakékoliv námi zpracovávané Vaše osobní údaje nejsou správné nebo úplné, máte možnost požádat o vysvětlení a zejména požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, tj. opravu, výmaz, omezení nebo likvidaci osobních údajů. Máte rovněž možnost uplatnit právo na vznesení námitky vůči zpracování.

Pro uplatnění žádosti nás kontaktujte prostřednictvím kontaktů uvedených na našich webových stránkách. Po předepsané identifikaci žadatele Vás budeme o vyřízení Vaší žádosti v souladu s příslušnými zákonnými požadavky informovat v zákonem stanovené lhůtě.

V případě, že si přejete se na nás obrátit s podnětem nebo stížností, jak jsme zpracovali Vaše osobní údaje, kontaktujte prosím Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo písemně na naši kontaktní adresu. Náš pověřenec se následně bude zabývat Vaší stížností a bude s Vámi spolupracovat pro vyřešení Vaší stížnosti.

Pokud se i nadále domníváte, že s Vašimi osobními údaji nebylo zacházeno přiměřeně podle zákona, můžete se stížností kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů.

Powered by OpenSys